KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ilk olarak 1999 yılında DMS adıyla yapılan ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavdır. Sınav 1999 ve 2000 yıllarında DMS, 2001 yılında KMS ve 2002 yılından itibaren de KPSS adıyla düzenlenmiştir.

KPSS'NİN İÇERİĞİ NEDİR?

Cumartesi sabah oturumuna tüm adaylar girmek zorundadır. Bu Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki alanı kapsamaktadır. Diğer oturumlar mezun olunan alana yönelik bilgi sorularını kapsayacaktır. Buna binaen örneğin, öğretmen adayları Eğitim Bilimleri alanıyla ilgili sorulara tabi tutulacaktır. Cumartesi sabah oturumu hariç, bir oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Cumartesi sabah oturumunda, önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren soru kitapçığı verilecek, bu testlerin cevaplama süresi sonunda cevap kâğıtları ve test kitapçıkları toplandıktan sonra da Yabancı Dil Sınavına girecek adaylara Yabancı Dil Testi soru kitapçığı ve cevap kâğıdı verilecektir. Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin cevaplandırılacağı birinci bölümün süresi iki saat (120 dakika), Yabancı Dil Testinin cevaplandırılacağı ikinci bölümün süresi bir saat(60 dakika); Cumartesi öğleden sonraki oturumun süresi iki buçuk saat (150 dakika), Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarının süresi ise üç buçuk saat (210 dakika) olacaktır.

A Grubu Kadro Ne Demektir?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar denir.

B Grubu Kadrolar Ne Demektir?

Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir. Yukarıda tanımlandığı gibi, A Grubu Kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır. Bu sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır.

KPSS-Öğretmenlik Ne Demektir?

Eğitim Fakültelerinden mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun ilgili karar ve eki çizelgelerde belirtilen Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olup, Orta Öğretim Alan Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi alanlar katılabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun ilgili karar ve eki çizelgelerde belirtilen Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olup, Orta Öğretim Alan Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi almamış olanlar da katılabilirler. Ancak atamaları, yukarıda belirtilen potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamamış olması, KPSS10 dan en az 75 puan almaları ve başvuracakları alanın minimum tabanı da esas alınarak yapılır. Pedagojik eksikleri daha sonra tamamlanır.

SIKÇA SORULAN SORULAR( MERAK ETTİKLERİNİZ)

KPSS Sınavları Kaç Yıl İçin Geçerlidir?

KPSS sınavlarına giren aday için oluşan puanların sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerliliği bulunmaktadır.

KPSS-A Grubu Kadrolara Girişte Askerlik Şartı Nedir?

KPSS’ye giriş sırasında adaylardan askerlik belgesi istenmediğinden askerlik durumu ne olursa olsun erkek adaylar sınava girebilir.

UYARI: Kurum sınavlarına giriş sırasında askerlikle ilgisi bulunmaması veya askerliğini ertelenmiş olması gerekir.

Öğretmenlik kadrolarına atama dönemleri nelerdir?

Öğretmenlik kadrolarına Şubat-Eylül döneminde atama yapılır. Ancak, Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilir.

Gelecek Yıl Mezun Olacaklar da Bu Yıl Sınava Girmeli mi?

Sınava girebilmek için mezun olup olmama şartı aranmamaktadır. Mezuniyet şartı kadrolara başvuru esnasında gerektiği için aday sınava girebilir. Ancak öğretmen adayları için kılavuzlarda 3. sınıfta okurken girilen sınav sonuçlarının geçerli olmadığı ifade edilmektedir. Öğretmen adaylarının bu hususa dikkat etmeleri gerekir.

KPSS ÖĞRETMENLİK ATAMA ŞARTLARI NEDİR ?

1. Öğretmenlik görevine atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

2. Mezun olduğu yüksek öğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak,

3. Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce Öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

4. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak, sağlık durumunun Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek, bedensel engelli adaylar bakımından; bedensel engeli¬nin öğretmenlik görevini yürütmesine engel olmadığına Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonunca karar verilmiş olmak,

5. Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla kırk yaşından gün almamış olmak,

6. Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atananlardan öğrenimleri süresince en az üç kredilik bilgisayar eğitimi almış olmak veya Bakanlık onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak,

7. Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,

8. Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,

9. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adlî sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyo-nunca atanması uygun bulunmak.

KPSS SINAV OTURUMLARI VE TEST DAĞILIMLARI

KPSS’de oturumlara göre uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1’de verilmiştir. Sınavda, adaylar, cevaplarını cevap kâğıdında, cevapladıkları testlerle ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. KPSS’de kullanılacak soru kitapçıkları dört farklı türde basılacaktır. Dört tür soru kitapçığında da sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle basılı olacaktır.

 

GENEL YETENEK (60 soru)

Sorumlu Olunan Ders

Yaklaşık Ağırlığı

Türkçe (30 soru)

%50

Sözcük bilgisi

% 5

Dil bilgisi

% 10

Anlatım özellikleri

% 5

Okuduğunu anlama

% 30

Matematik (30 soru)

%50

Sayılarla işlem yapma

% 10

Matematiksel ilişkilerden yararlanma

%10

Problem çözme

%20

Temel geometri bilgilerinden yararlanma

% 5

Tablo, grafik okuma ve yorumlama

% 5

-

GENEL KÜLTÜR (60 soru)

Sorumlu Olunan Ders

Yaklaşık Ağırlığı

Tarih (30 soru)

%50

Türk Kültür ve Medeniyetleri (6 soru)

%10

Selçuklular ve önceki dönem

% 5

Osmanlılar dönemi

% 5

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (24 soru)

%40

III. Selim.den itibaren Türk inkılâbını hazırlayan etkenler

%  5

Ulusal Kurtuluş Savaşı

% 10

Atatürk ilke ve inkılâpları

% 15

Atatürk dönemi: iç olaylar ve dış politika

%10

Türkiye Coğrafyası (18 soru)

%30

Türkiye’nin fiziki özellikleri

%5

Türkiye’nin beşeri özellikleri

%5

Türkiye’nin ekonomik özellikleri

%20

Temel Yurttaşlık Bilgisi (9soru)

%15

Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi ve özel hukuku

%5

Anayasa

%5

İdare

%5

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular          (3 soru)

%5

-

YABANCI DİL (60 soru)
Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden oluşan yabancı dil (YD) sınavında

Sorumlu Olunan Konu

Yaklaşık Ağırlığı

Sözcük Bilgisi

%10

Çeviri

%20

Dil Bilgisi

%20

Okuduğunu Anlama

%50

-

Sadece yabancı dil ve GK-GY puan türleri ile personel alan kamu kurumları bulunmaktadır. Bu kurumlar için alan bilgisi sınavı puanına gerek yoktur.
Örnek verecek olursak KPSS P4, KPSS P5, KPSS P6, KPSS P7, KPSS P8, KPSS P68, KPSS P70, KPSS P106, KPSS P108 puan türlerinden personel alan kamu kurumları alan bilgisi puanı istememektedir. Bu kurumlar için sadece GY-GK ve YD puan türleri önem arz etmektedir.

 

KPSS ALAN BİLGİSİ (A KADRO) SINAV OTURUMLARI

KPSS Alan bilgisi sınavı Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde yapılmaktadır.

 

Hukuk (40 soru)

Sorumlu Olunan Ders

Yaklaşık Ağırlığı

Anayasa Hukuku

% 10

İdare Hukuku ve İdari Yargı

% 15

Ceza Hukuku

% 15

Medeni Hukuk

% 15

Borçlar Hukuku

% 15

Ticaret Hukuku

% 15

İcra ve İflas Hukuku

% 15

-


İktisat (40 soru)

Sorumlu Olunan Ders

Yaklaşık Ağırlığı

İktisadi Doktrinler Tarihi

% 5

Mikro İktisat

% 30

Makro İktisat

% 30

Para-Banka-Kredi

% 20

Uluslararası İktisat

% 5

Kalkınma-Büyüme

% 5

Türkiye Ekonomisi

% 5

-


İşletme(40 soru)

Sorumlu Olunan Ders

Yaklaşık Ağırlığı

Temel Kavramlar

% 10

İşletme Yönetimi

% 25

Üretim Yönetimi

% 25

Pazarlama Yönetimi

% 20

Finansal Yönetim

% 20

-


Maliye (40 soru)

Sorumlu Olunan Ders

Yaklaşık Ağırlığı

Maliye Teorisi

% 10

Kamu Gelirleri

% 15

Kamu Giderleri

% 15

Kamu Borçları

% 15

Bütçe

% 15

Vergi Hukuku

% 15

Maliye Politikası

% 15

-


Muhasebe (40 soru)

Sorumlu Olunan Ders

Yaklaşık Ağırlığı

Genel Muhasebe

% 70

Mali Tablolar Analizi

% 15

Ticari Aritmetik

% 10

İhtisas Muhasebesi

% 5

-


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (40 soru)

Sorumlu Olunan Ders

Yaklaşık Ağırlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

% 45

 İş hukuku

% 25

 Sosyal güvenlik hukuku

% 20

Çalışma Ekonomisi

% 45

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

% 5

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

% 5

-


Ekonometri (40 soru)

Sorumlu Olunan Ders

Yaklaşık Ağırlığı

Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler

% 15

Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri

% 15

Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü

% 10

İçsel Bağıntı Sorunu

% 15

Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları

% 10

Tanımlama Sorunu ve Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler

% 10

Eşanlı Denklem Sistemleri

% 15

Zaman Serisi Modellemesi

% 10

-


İstatistik (40 soru)

Sorumlu Olunan Ders

Yaklaşık Ağırlığı

Olasılık- Matematiksel İstatistik

% 15

Yöneylem Araştırması (Karar ve Oyunlar Kuramı dâhil)

% 10

Çok Değişkenli Analizler

% 10

Parametrik Olmayan Testler

% 5

Zaman Serileri

% 5

Deney Tasarımı

% 5

Örnekleme (Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme dâhil)

% 10

Sayısal Çözümleme

% 5

Doğrusal Cebir

% 10

Regresyon Analizi

% 10

Uygulamalı İstatistik

% 15

-


Kamu Yönetimi (40 soru)

Sorumlu Olunan Ders

Yaklaşık Ağırlığı

Siyaset Bilimi

% 15

Anayasa

% 15

Hukuk

% 10

Yönetim Bilimleri

% 15

Yönetim Hukuku

% 15

Kentleşme ve Çevre Sorunları

% 15

Sosyoloji

% 5

Türk Siyasal Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasal Olaylar)

% 10

-


Uluslararası İlişkiler (40 soru)

Sorumlu Olunan Ders

Yaklaşık Ağırlığı

Uluslararası İlişkiler Teorisi

% 35

Uluslararası Hukuk

% 35

Siyasi Tarih

% 30

Copyright © 2012 Doğu & Batı Kurs Merkezi